BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA INNOVАTSION FАOLIYATNI SHAKLLANTIRISHDA MAHORAT DARSLARINING AHAMIYATI
View Article
Certificate

Keywords

innovаtsion fаoliyat
innovаtsion kompetentlik
kasbiy kompetentlik
kompetentlik
ko‘nikma
mahorat darsi
metodika
pedagog
o‘qituvchi
mahoratli o‘qituvchi

How to Cite

Majidovich, G. M. . (2024). BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA INNOVАTSION FАOLIYATNI SHAKLLANTIRISHDA MAHORAT DARSLARINING AHAMIYATI. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(2), 13-17. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1338

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim jarayoniga innovatsion yondashuv sifatida kirib kelgan zamonaviy tendensiya – Master Class, ya’ni, mahorat darslarini keng joriy etish masalalari yoritilgan. Shuningdek, unda mahorat darslarini tashkil etish orqali boshlang‘ich sinf o‘qituvchilаrining innovаtsion fаoliyatini rivojlantirish yo‘llari aniq misollar orqali bayon qilingan.

View Article
Certificate