https://journal.bilig.uz/isepsmj/issue/feed FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI 2024-04-07T14:17:50+05:00 Fayzullayeva Gulchexra Sharipboyevna info@bilig.uz Open Journal Systems <p align="justify"><strong>"Fan, ta'lim va amaliyot integrasiyasi" ilmiy-metodik jurnali (ISSN: 2181-1776)</strong></p> <p><strong>Jurnal</strong><strong> quyidagi </strong><strong>yo‘nalish</strong><strong>lar bo‘yicha maqolalarni qabul qiladi:</strong></p> <ol> <li><strong><em>Fan, ta’limda nazariya va amaliyot integratsiyasiga doir tadqiqotlar.</em></strong></li> <li><strong><em>Umumiy pedagogika, pedagogika va ta’lim tarixi.</em></strong></li> <li><strong><em>Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi.</em></strong></li> <li><strong><em>Umumiy psixologiya, shaxs psixologiyasi, psixologiya tarixi.</em></strong></li> <li><strong><em>Fan va ta’limda kognitiv tadqiqotlar.</em></strong></li> <li><strong><em>Pedagogika va </em></strong><strong><em>amaliy </em></strong><strong><em>psixologiyaning boshqa yo</em></strong><strong><em>‘</em></strong></li> <li><strong><em>Gumanitar fanlar.</em></strong></li> <li><strong><em>Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq.</em></strong></li> <li><strong><em>Matematika</em></strong><strong><em>, fizika</em></strong> <strong><em>va</em></strong><strong><em> aniq</em></strong></li> <li><strong><em>Filologiya va tillarni o</em></strong><strong><em>‘</em></strong></li> <li><strong><em>Biologiya va tabiiy fanlar.</em></strong></li> <li><strong><em>San’at va madaniyatga oid fanlar.</em></strong></li> <li><strong><em>Ishlab chiqarish va texnik soha fanlari.</em></strong></li> <li><strong><em> Qishloq va suv xo‘jaligiga oid fanlar</em></strong></li> </ol> <h3 class="entry-title"> </h3> https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1317 OLIY TА’LIM MUАSSАLАRIDА INKLYUZIV TА’LIMNI RIVOJLАNTIRISH: MUАMMO VА YECHIMLАR 2024-03-24T11:53:39+05:00 Madatov Ilhom Yusup o‘g‘li ilhommadatov09@umail.uz <p>Annotatsiya: Ushbu maqolada Inklyuziv ta’limning alohida ta’lim ehtiyojlari <br>va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta’lim <br>oluvchilar uchun ta’lim tashkilotlarida ta’lim olishga bo‘lgan teng imkoniyatlarni <br>ta’minlashga qaratilganligi, jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari <br>bo‘lgan bolalar (shaxslar) uchun ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta’lim tashkil etilish <br>kabi masalalarga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan qaralgan mazkur maqola bo‘lajak <br>o‘qituvchilarni inklyuziv ta’lim faoliyatiga tayyorlashda muhim didaktik vositalardan <br>biri bo‘lib xizmat qiladi.</p> 2024-03-24T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1318 BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIGA CHET EL BOLALAR ADABIYOTI VAKILLARINING ASARLARINI O‘RGATISHNING TA’LIMIY VA TARBIYAVIY AHAMIYATI 2024-03-24T12:49:08+05:00 Abdurahmon Azimov info@bilig.uz Ruxsiya Qo‘chqorova info@bilig.uz <p>Annotatsiya: Maqolada jahon bolalar adabiyotining o‘ziga xos xususiyatlari, <br>ya’ni bu asarlarning bugungi zamonaviy shakli har doimgi an’anaviy usuldan qochgani <br>holda o‘quvchini erkin fikrlash, shaxsiy fikrini mustaqil bayon qila olishga qaratilgan <br>asarlar ekanligi ta’kidlangan. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga chet el asarlarini <br>o‘rgatishda ta’limiy va tarbiyaviy jihatdan yondashilgan holda ularning jahon <br>adabiyotiga bo‘lgan qiziqish va mehrlarini oshirish masalalari qayd etib o‘tiladi, <br>shuningdek, Janni Rodarining “Hunarning hidi qanaqa?” she’rini o‘qitish usullari va <br>u bilan bog‘liq topshiriqlar ishlab chiqilgan.</p> 2024-03-24T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1319 UMUMTA’LIM MAKTABLARI 3-SINF OʻQUVCHILARIGA INGLIZ TILINI OʻYINLARDAN VA INTERFAOL ETODLARDAN FOYDALANIB OʻRGATISH ORQALI OMMUNIKATIV TA`LIM HARAKATLARINI RIVOJLANTIRISH 2024-03-24T12:58:09+05:00 Xamidova Diyora Jamshedovna xamidovadiyora410@gmail.ru Fayziyev Mirzaali Asfandiyorovich fma@rambler.ru <p><strong><em>Annotatsiya</em></strong><strong>.</strong> <em>Maqolada</em><em>&nbsp; umumta’lim maktablari 3-sinf oʻquvchilariga ingliz tilini oʻyinlardan va interfaol metodlardan&nbsp; foydalanib oʻrgatish orqali kommunikativ ta`lim harakatlarini rivojlantirishning ahamiyati haqida fikr yuritilgan. </em><em>Kirish qismida mavzuning dolzarbligi keltirilgan. </em><em>Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili</em><em> boʻlimida boshlangʻich </em><em>sinf oʻquvchilarining ingliz tili darslarida oʻyinlar oʻtkazish mavzusi </em><em>boʻyicha olib borilgan tadqiqotlar tahlil qilingan.</em><em> Tadqiqot metodologiyasi boʻlimida ingliz tili darslarida oʻtkaziladigan oʻyinlar boʻyicha asosli ma’lumotlar berilgan. Tahlil va natijalar boʻlimida 3-sinf ingliz tili darslarida SWOT tahlili va Insert texnologiyalarini qoʻllashga doir koʻrsatmalar berilgan&nbsp; va xulosa keltirilgan. </em></p> 2024-03-24T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1320 ULUG‘BEK HAMDAM SHE’RIYATIDA RUHIY KECHINMA VA BADIIY IFODA 2024-03-24T13:04:27+05:00 Saburova Manzura Shukurbayevna manzura.saburova@bk.ru <p><strong>Annotatsiya: </strong>maqolada she’riyatda mavzu rang-barangligi, olam va odam munosabatlarining badiiy talqin qilinishi, shakl va mazmun mutanosibligi, tasvir va ifoda uyg‘unligi masalalari Ulug‘bek Hamdam ijodi misolida ilmiy tahlil qilinadi.</p> 2024-03-24T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1321 BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA O‘QUVCHILARDA TADQIQOTCHILIK KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISH (Ekologik muammo va qadriyatlarni o‘rganish misolida) 2024-03-24T13:46:32+05:00 Raxmanova Zebiniso Pulatovna info@bilig.uz Raximqulova Maxbuba Baxronovna info@bilig.uz <p><strong>Annotatsiya. </strong>Maqolada maktab ta’limi tizimidagi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirishning mazmuni va metodologik asoslari tahlil qilingan. O‘qituvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmasini rivojlantirishning loyihaviy dasturlarini ishlab chiqish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.</p> 2024-03-24T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1322 MAKTABGACHA TA’LIMDA CHET TILLARNI O‘QITISH MUAMMOLARI 2024-03-24T13:54:51+05:00 Nigmatova Mavjuda Zuvayduloyevna info@bilig.uz Iskandarova Nilufar Toxirovna info@bilig.uz <p><strong>Annotatsiya</strong>. Ushbu maqola maktabgacha ta’lim sohasida chet tilini o‘qitishning&nbsp; asosiy muammolariga&nbsp; bag‘ishlangan: erta yoshda filologik ta’lim, xususan tillarni o‘qitishda bolalarning umumiy nutq qobiliyatini rivojlantirish, chet tilidan aloqa vositasi sifatida foydalanish qobiliyati va tayyorligini shakllantirish , boshqa milliy madaniyat bilan tanishishdagi ahamiyati yoritiladi.</p> 2024-03-24T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1323 NAVOIY TUYUQLARINING QORAQALPOQCHA TARJIMASIGA DOIR 2024-03-24T14:13:34+05:00 Azilova Zuhra azilovazuhra@gmail.com <p><strong>Annotatsiya: </strong>Mazkur maqolada Navoiyning tuyuqlari qoraqalpoqcha tarjimasi bilan qiyosiy tahlil qilinadi. Tarjimonning so‘z qo‘llash mahorati, tarjima usullari, tarjimaning adekvatligi, tuyuq janri talablari, uning tarjimada aks etishi kabi masalalar o‘rganilgan.</p> 2024-03-24T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1324 BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ISTIQLOL MAVZUSI BILAN BOG‘LIQ ASARLARNI O‘QISH DARSLARINI ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TASHKIL QILISH 2024-03-24T14:21:34+05:00 Sapayeva Boljon Qadamovna sapayeva-1980@mail.ru Sabirova Ilmira Ikramovna oybekpolvon@gmail.com <p><strong>Annotatsiya. </strong><em>Ushbu maqola boshlang‘ich sinflarda istiqlol mavzusidagi asarlarning o‘qitishning ahamiyati, bu mavzudagi asarlarni o‘qish darslarini zamonaviy ta’limtexnologiyalari asosida tashkil qilish masalalari yoritilgan</em>.</p> 2024-03-24T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1325 ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 2024-03-24T14:27:15+05:00 Разакова Машхура Камалидиновна razakovamashkhura77@gmail.соm <p><strong>Аннотация.</strong> В совершенствовании преподавания русского языка в школе, в вооружении учащихся прочными знаниями по русскому языку, в привитии им прочных речевых умений и навыков (практической русской речи) наряду с уроками большое значение имеет внеклассная работа по русскому языку. Хорошо организованная и систематическая внеклассная работа дает возможность, с одной стороны, закреплять знания и навыки, полученные учащимися на уроках, с другой — глубже раскрывать богатства русского языка, знакомить учащихся с такими фактами языка, которые не изучаются на уроках, но знание которых необходимо в речевой практике. Она создает благоприятные условия для речевой практики: ученик упражняется в русской речи по мере своих сил и возможностей при активной помощи учителя и товарищей. Создаваемая на внеклассных занятиях русская речевая микросреда подготавливает учащихся к речевой деятельности на русском языке в естественных условиях.</p> 2024-03-24T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1326 UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMI MODERNIZATSIYASIDA ZAMONAVIY PEDAGOGNING KREATIVLIK SALOHIYATI 2024-03-26T10:40:06+05:00 Eshkuvatov Josur Buribayevich jasureshkuvatov290@gmail.com <p><strong>Annotatsiya: </strong>Ushbu maqolada uzluksiz ta’lim tizimini modernizatsiyasida zamonaviy pedagogga xos bo‘lgan xususiyatlar atroflicha bayon qilingan. Zamonaviy pedagogda XXI asr ko‘nikmalaridan ijodkorlik ya’ni kreativ fikrlash qobiliyati muhim sanaladi. Har bir pedagog o‘z sohasi bo‘yicha yuqori salohiyatga ega bo‘lsagina ta’lim beradigan o‘quvchilarida ham ushbu ko‘nikmalarni rivojlantira oladi. Kreativlik kompetentsiyasi shaxsning turli kasbiy (pedagogik) faoliyat davrlaridagi ijodiy muvaffaqiyatlarni aks ettiradi va yangi professional mahsulotlarni yaratish va shaxsning ijodiy qobiliyatlarini amalga oshirish orqali faoliyatning yuqori natijalarga erishish qobiliyati sifatida tushuniladi.</p> 2024-03-26T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1327 PBL MENTORLARI UCHUN KONSULTATIV QO‘LLAB-QUVVATLASH MAJMUYI 2024-03-27T16:53:50+05:00 Ibragimov A’lamjon Amrilloyevich alamjonibragimov@gmail.com <p><strong>Annotatsiya.</strong> Hayotiy muammolarni hal qilishga o‘rgatuvchi zamonaviy yondashuvlar, texnologiyalar o‘ziga xos amalga oshirish jarayoniga ega bo‘lib, o‘qituvchidan nafaqat o‘z fanini mahorat darajasida bilish, balki mentorlik qila olishni ham talab etadi. Mazkur maqolada muammoga asoslangan o‘qitishda mentorlikning mohiyati yoritilgan. Jumladan, mentor faoliyatini amaliyotda ko‘rsatib berish maqsadida keys taqdim qilingan va uning bajarilish bosqichlari uchun zaruriy konsultativ qo‘llab-quvvatlash majmuyi ishlab chiqilgan.</p> 2024-03-27T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1328 O‘QITUVCHINING UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISH OMILLARI 2024-03-27T17:06:18+05:00 Fayzullayeva Gulchexra Sharipboyevna gulchexrasharipboyevna81@gmail.com <p><strong>Annotatsiya.</strong> Insondagi mavjud individual qobiliyatlar jamiyatdagi kasbiy samaradorligi natijasida yuzaga chiqadi. Rivojlanish uzoq muddatli bo‘lib, inson umri davomida bunday jarayon ichida shakllanadi. Ushbu maqolada davr o‘zgarishi bilan o‘qituvchiga qo‘yilayotgan talablar, o‘z ustida ishlash, o‘z-o‘zini rivojlantirish, xususan, kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishish tuzilmasi yaratilgan. Tuzilma tahlili me’yoriy hujjatlar va tadqiqotchilarning ilmiy-nazariy qarashlari bilan izohlangan.</p> 2024-03-27T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1329 MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYaNING MUHIM TARKIBIY QISMLARI 2024-03-27T17:15:35+05:00 Olimov Shirinboy Sharofovich shirinboy71@mail.ru <p><strong>Annotatsiya</strong></p> <p>Ushbu maqolada barkamol avlod tarbiyasining muhim turi hisoblangan ma’naviy-axloqiy tarbiyaning jamiyatda tutgan o‘rni va zaruriyati to‘g‘risida fikrlar bayon qilingan. Shuningdek, o‘quvchi-yoshlarni ma’naviy-axloqiy jihatdan yetuk qilib tarbiyalashning ahamiyati yoritilgan. Ma’naviy-axloqiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismlari hisoblangan aql-zakovat, xulq-odob, iymon-e’tiqod, sharm-hayo, or-nomus, mehr-shafqatlilik, poklik va halollik odobi kabilarning mazmun-mohiyati ochib berilgan.</p> 2024-03-27T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1330 BO‘LAJAK O‘QITUVCHINING INNOVASION FAOLIYAT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI 2024-03-27T17:35:36+05:00 Usarov Jabbor Eshbekovich jabborusarov68@gmail.com <p><strong>Annotatsiya</strong>. Pedagoglarning kasbiy faoliyatini boshqarishning zamonaviy strategiyalari ustoz-shogird an’analari, innovasion faoliyat kompetensiyasining shakllanganlik darajasi, ta’lim jarayonidagi tez o‘zgaruvchan yondashuvlar talqini, zamonaviy o‘qituvchiga qo‘yilayotgan talablar,&nbsp; kasbiy faoliyat kompetentlikni baholovchi komponentlari hamda uni rivojlantirish tendensiyalariga bog‘liq. Maqolada ushbu masala yuzasidan fikr yuritiladi.</p> 2024-03-27T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1331 ZAMONAVIY TA’LIMDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV- TA’LIMDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH OMILLARI SIFATIDA 2024-03-28T12:34:38+05:00 Usarov Javlon Eshbekovich info@bilig.uz <p><strong>Annotatsiya. </strong>Maqolada ta’lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, sohada sog‘lom raqobat muhitini yaratish,o‘quv jarayonida nazariy bilim olishga yo‘naltirilgan ta’limdan amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan ta’lim tizimiga bosqichma-bosqich o‘tish yuzasidan oliy ta’lim muassasalari va o‘rta umumta’lim maktablari bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan zamonaviy innovasion ta’lim klasteri xususida fikr yuritiladi.</p> 2024-03-28T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1332 TA’LIM JARAYONIDA O‘QUVCHILARNING SHAXSIY VA KASBIY FAZILATLARINI HISOBGA OLISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI 2024-03-28T14:13:14+05:00 Boymurotov Asqarali Burgutovich Gentramokre@gmail.com <p><strong>Annotatsiya. </strong>Ta’lim jarayonida o‘quvchilarning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini hisobga olishning eng muhim bo‘g‘ini ularning o‘quv-bilish&nbsp; faoliyatidagi kamchiliklarni bartaraf etish yoki cheklashdir. Maqolada o‘quvchilarga o‘zlarining qulay imkoniyatlari va afzalliklarini ro‘yobga chiqarish, uzoq vaqt davomida diqqatni jamlash qobiliyatini shakllantirish, harakatlarni puxta bajarishga moyillik haqida so‘z yuritiladi.</p> 2024-03-28T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1333 SHE’RIYATDA RITORIK MUNOSABAT VA DIALOGIZM 2024-03-28T15:03:20+05:00 Matyakupov Sa’dulla Gaipovich matyakupov77@mail.ru <p><strong>Annotatsiya: </strong>maqolada she’riyatda dialog yaratish hamda uning vujudga kilish omillari, lirik va dramatik tasvir sintezi, badiiy ifoda shakllari, ijodkor badiiy mahorati masalalari tadqiq etiladi.</p> 2024-03-28T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1334 SYURREALISTIK DUNYOQARASH 2024-03-28T15:16:13+05:00 Xo‘jamqulov Anvar Jozilovich a.xujamqulov@mail.ru <p><strong>Annotatsiya. </strong>Ushbu maqolada yozuvchi Omon Muxtorning “Tepalikdagi xaroba” romani tahlili asosida o‘zbek adabiyotida yangicha uslub va talqin – syurrealizmning aks etishi hamda uning nazariy xususiyatlarini yoritish maqsad qilib olingan. Maqolada biografik, struktur va qiyosiy-tipologik metodlardan foydalanilib, syurrealizmning tarixi, uning dunyo adabiyotida tutgan o‘rni, o‘zbek adabiyotiga kirib kelishi kabi masalalar nazariy adabiyotlar, turli ilmiy maqolalar sharhi va tahlili asosida tadqiq etilgan. Tahlil natijalari asosida milliy adabiyotimizda syurrealizm va uning nazariy xususiyatlari, zamonaviy romanlarda aks etishi, personajlar ruhiyatini tahlil qilishdagi o‘rni aniqlangan.</p> 2024-03-28T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1335 UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANISHDA PEDAGOGLAR ONLAYN TA’LIM PLATFORMALARINING IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH 2024-04-07T14:17:50+05:00 Xujakulov Sherzod Amankulovich timlandiya@gmail.com Eshmurodova Dilrabo Xoʻdoyberdi qizi eshmuradovadilrabo@gmail.com <p><strong>Annotasiya</strong>. Pedаgoglаrni uzluksiz kаsbiy rivojlаntirish, аxborot-metodik qo‘llab-quvvаtlаsh, mаlаkа oshirish jаrаyonlаri vа аxborot-kommunikаtsiyа texnologiyаlаrini o‘zаro uygʻunlаshtirish vа sаmаrаli boshqаruvni tаshkil qilish, elektron ta’lim platformalarini ishlab chiqish hozirgi kundagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.</p> 2024-04-07T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI