SYURREALISTIK DUNYOQARASH
View Article
Certificate

Keywords

syurrealizm
lirik va epik tasvir
kompozitsiya
makon va zamon
tush motivi
uslub

How to Cite

Jozilovich, X. A. . (2024). SYURREALISTIK DUNYOQARASH : (Omon Muxtorning “Tepalikdagi xaroba” romani misolida). FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 131-144. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1334

Abstract

Annotatsiya. Ushbu maqolada yozuvchi Omon Muxtorning “Tepalikdagi xaroba” romani tahlili asosida o‘zbek adabiyotida yangicha uslub va talqin – syurrealizmning aks etishi hamda uning nazariy xususiyatlarini yoritish maqsad qilib olingan. Maqolada biografik, struktur va qiyosiy-tipologik metodlardan foydalanilib, syurrealizmning tarixi, uning dunyo adabiyotida tutgan o‘rni, o‘zbek adabiyotiga kirib kelishi kabi masalalar nazariy adabiyotlar, turli ilmiy maqolalar sharhi va tahlili asosida tadqiq etilgan. Tahlil natijalari asosida milliy adabiyotimizda syurrealizm va uning nazariy xususiyatlari, zamonaviy romanlarda aks etishi, personajlar ruhiyatini tahlil qilishdagi o‘rni aniqlangan.

View Article
Certificate