MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYaNING MUHIM TARKIBIY QISMLARI
View Article
Certificate

Keywords

jamiyat
ta’lim
tarbiya
rivojlanish
ma’naviyat
axloq
aql-zakovat
iymon-e’tiqod
sharm-hayo
or-nomus
mehr-shafqatlilik
poklik va halollik
odob

How to Cite

Sharofovich, O. S. . (2024). MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYaNING MUHIM TARKIBIY QISMLARI. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 87-99. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1329

Abstract

Annotatsiya

Ushbu maqolada barkamol avlod tarbiyasining muhim turi hisoblangan ma’naviy-axloqiy tarbiyaning jamiyatda tutgan o‘rni va zaruriyati to‘g‘risida fikrlar bayon qilingan. Shuningdek, o‘quvchi-yoshlarni ma’naviy-axloqiy jihatdan yetuk qilib tarbiyalashning ahamiyati yoritilgan. Ma’naviy-axloqiy tarbiyaning muhim tarkibiy qismlari hisoblangan aql-zakovat, xulq-odob, iymon-e’tiqod, sharm-hayo, or-nomus, mehr-shafqatlilik, poklik va halollik odobi kabilarning mazmun-mohiyati ochib berilgan.

View Article
Certificate