BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA O‘QUVCHILARDA TADQIQOTCHILIK KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISH (Ekologik muammo va qadriyatlarni o‘rganish misolida)
View Article
Certificate

Keywords

tadqiqotchilik ko‘nikmasi, boshlang‘ich ta’lim, o‘quvchi, izlanish

How to Cite

Pulatovna, R. Z. ., & Baxronovna, R. M. . (2024). BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA O‘QUVCHILARDA TADQIQOTCHILIK KO‘NIKMASINI RIVOJLANTIRISH (Ekologik muammo va qadriyatlarni o‘rganish misolida). FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 30-36. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1321

Abstract

Annotatsiya. Maqolada maktab ta’limi tizimidagi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirishning mazmuni va metodologik asoslari tahlil qilingan. O‘qituvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmasini rivojlantirishning loyihaviy dasturlarini ishlab chiqish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

View Article
Certificate