ULUG‘BEK HAMDAM SHE’RIYATIDA RUHIY KECHINMA VA BADIIY IFODA
View Article
Certificate

How to Cite

Shukurbayevna, S. M. . (2024). ULUG‘BEK HAMDAM SHE’RIYATIDA RUHIY KECHINMA VA BADIIY IFODA. FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 24-29. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1320

Abstract

Annotatsiya: maqolada she’riyatda mavzu rang-barangligi, olam va odam munosabatlarining badiiy talqin qilinishi, shakl va mazmun mutanosibligi, tasvir va ifoda uyg‘unligi masalalari Ulug‘bek Hamdam ijodi misolida ilmiy tahlil qilinadi.

View Article
Certificate