BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIGA CHET EL BOLALAR ADABIYOTI VAKILLARINING ASARLARINI O‘RGATISHNING TA’LIMIY VA TARBIYAVIY AHAMIYATI
View Article
Certificate

Keywords

boshlang‘ich sinf, jahon bolalar adabiyoti, adabiy ertak, usul, erkin fikrlash, metod, klaster, grafik shakl.

How to Cite

Azimov, A. ., & Qo‘chqorova, R. . (2024). BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIGA CHET EL BOLALAR ADABIYOTI VAKILLARINING ASARLARINI O‘RGATISHNING TA’LIMIY VA TARBIYAVIY AHAMIYATI . FAN, TA’LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI, 5(1), 11-17. Retrieved from https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1318

Abstract

Annotatsiya: Maqolada jahon bolalar adabiyotining o‘ziga xos xususiyatlari,
ya’ni bu asarlarning bugungi zamonaviy shakli har doimgi an’anaviy usuldan qochgani
holda o‘quvchini erkin fikrlash, shaxsiy fikrini mustaqil bayon qila olishga qaratilgan
asarlar ekanligi ta’kidlangan. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga chet el asarlarini
o‘rgatishda ta’limiy va tarbiyaviy jihatdan yondashilgan holda ularning jahon
adabiyotiga bo‘lgan qiziqish va mehrlarini oshirish masalalari qayd etib o‘tiladi,
shuningdek, Janni Rodarining “Hunarning hidi qanaqa?” she’rini o‘qitish usullari va
u bilan bog‘liq topshiriqlar ishlab chiqilgan.

View Article
Certificate